BB O-Cup 2013
Otvorené Majstrovstvá Slovenska v OB na strednej trati
Národné rebríčkové preteky v OB na strednej trati
Otvorené denné preteky v OB v šprinte

1.6.2013 – 2.6.2013

ROZPIS


Organizátor:
ŠK HADVEO Banská Bystrica

Termín:
sobota, 1.6.2013 10:00 – otvorené majstrovstvá Slovenska na strednej trati
sobota, 1.6.2013 18:00 – šprint v centre mesta Banská Bystrica
nedeľa, 2.6.2013 10:00 – národné rebríčkové preteky na strednej trati

Klasifikácia:
1.6.2013
dopoludnia: otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
1.6.2013 večer: otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť
2.6.2013: otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Centrum:
sobota dopoludnia, nedeľa
: Ortúty, oblasť asi 5 km západne od obce Malachov pri Banskej Bystrici
sobota večer
: Námestie SNP Banská Bystrica

Pozri mapu na podstránke Lokalita »

Kategórie:
Sobota doobeda, MSR stredná trať:

M -16E, M -18E, M 21-E, M 35-E, M 45-E, M 55-E
W -16E, W -18E, W 21-E, W 35-E, W 45-E, W 55-E

Verejné :
M -10C, M -12C, M -14C
W -10C, W -12C, W -14C
N8, R8, K3

Sobota poobede verejný šprint :
M -10, M -12, M -14, M -16, M -18, M 21-, M 35-, M 45-, M 55-
W -10, W -12, W -14, W -16, W -18, W 21-, W 35-, W 45-, W 55-

Nedeľa, SRJ stredná trať:
M -12A, M -14A, M -16A, M -18A, M -20A, M 21-E,B,D, M 35-A, M 40-A, M 45-A, M 50-A, M 55-A, M 60-A, M 65-A, M 70-A
W -12A, W -14A, W -16A, W -18A, W 21-E,B, W 35-A, W 40-A, W 45-A, W 50-A, W 55-A, W 60-A, W 65-A
N8, R8, M -10, W -10, K3

Kategória K3 je kondičná, orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km, do ktorej sa môže prihlásiť ktorýkoľvek pretekár bez obmedzenia pohlavia či veku.
Detské kategórie M/W -10 sú jednoduché trate bez stužiek, kategórie N8 sú detské trate so stužkami bez doprovodu, R8 s doprovodom.

Prihlášky:
Cez on-line prihlasovací systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net/
Vo výnimočných prípadoch e-mailom na prihlasky@hadveo.sk

Štartovné:
Spolu za všetky 3 etapy:

Kategória:

do 30.4.2013

do 15.5.2013

N8, R8, W/M -10, -12

12,- EUR

15,- EUR

W/M -14, -16, 60-, 65-, 70-, K3

15,- EUR

18,- EUR

ostatné kategórie

18,- EUR

24,- EUR


Za jednotlivé etapy:

Kategória:

do 30.4.2013

do 15.5.2013

N8, R8, W/M -10, -12

4,- EUR

5,- EUR

W/M -14, -16, 60-, 65-, 70-, K3

5,- EUR

6,- EUR

ostatné kategórie

6,- EUR

8,- EUR

Štartovné spolu s poplatkami za ubytovanie prosíme uhradiť na č. účtu: 2628099113/1100 v termíne zaslania prihlášky.

Prihlášky a zmeny po 15.5.2013 budú akceptované len v rámci voľných miest v štartovnej listine za 100%-ný príplatok voči pôvodnému štartovnému, poplatky za tieto zmeny budú inkasované pri prezentácii.

Do popisu platby prosíme uviesť nazov klubu.

Prezentácia:

31.5.2013 od 17:00 do 19:00 v Osemročnom športovom gymnáziu, Trieda SNP 54 Banská Bystrica, na prízemí
1.6.2013 od 8:00 do 9:30 v centre pretekov (Ortúty)
1.6.2013 od 16:30 do 17:30 na námestí SNP v Banskej Bystrici
2.6.2013 od 8:00 do 9:00 v centre pretekov (Ortúty)

Ubytovanie:
Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v Osemročnom športovom gymnáziu, Trieda SNP 54 Banská Bystrica:

v telocvični vo vlastných spacích vakoch: 3,-EUR / osoba / noc

Usporiadateľ nezabezpečuje iný typ ubytovania.

Záujem o ubytovanie prosíme uviesť v prihláške a poplatky za ubytovanie uhradiť spolu so štartovným.

Stravovanie:
V centre pretekov na Ortútoch bude zriadený bufet, v centre pretekov v šprinte je možnosť vybrať si zo širokej ponuky stravovacích zariadení.

Doprava:
Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje, pri doprave do centra pretekov na Ortútoch nie je možné využiť prostriedky hromadnej dopravy (z poslednej autobusovej zastávky v obci Malachov je to do centra pretekov ešte asi 4 km). Pri parkovaní  rešpektujte pokyny usporiadateľov.

Parkovací poplatok v centre pretekov: 2,-EUR / auto / preteky splatný pri príjazde.

Parkovanie v centre mesta je cez víkend po 12:00 zdarma.

Štart 00:
1.6.2013        10:00 (MSR stredná trať)
1.6.2013        18:00 (šprint)
2.6.2013        10:00 (SRJ stredná trať)

Mapy:
MSR + SRJ stredná trať:  Ortúty, 1 : 7 500, E=5m, stav jar 2013, autor Róbert Miček
Šprint:  Barbakan, 1 : 5 000, E=5m, stav jar 2013, autor Miroslav Pilát

Ukážky máp »

Opis terénu:
MSR + SRJ stredná trať:
Náročný horský terén s rôznou priebežnosťou, lokálne mimoriadne členitý v dôsledku historického zosuvu skalného masívu.  Stredne hustá sieť komunikácií, priebežnosť lesa miestami sťažená popadanou vegetáciou, či skalným podkladom.

Šprint: Námestie a centrum mesta Banská Bystrica, okolie pamätníka SNP (tanky, delá a iná ťažká technika používaná počas II. svetovej vojny).

Fotografie z terénu »

Raziaci systém:
Pri všetkých pretekoch bude použitý raziaci systém SportIdent. Čísla čipov prosíme uviesť v prihláške.
Zapožičanie SI- čipu:                           2,- EUR / etapa / osoba.
Strata, resp. nevrátenie SI- čipu:       30,- EUR

Funkcionári:
Riaditeľ pretekov:                   Igor Patráš
Hlavný rozhodca:                    Jozef Chupek
Tecnický riaditeľ: Andrej Patráš

Stavba tratí:
MSR middle:                             Rastislav Szabó
Šprint:                                      Rastislav Szabó
SRJ middle:                              Štefan Šurgan

Ceny:
MSR na strednej trati: prví traja pretekári v majstrovských kategóriách obdržia medaile a diplomy, pretekári  nemajstrovských kategórií drobné vecné ceny. V ostatných kategióriách búdú vyhlásení len víťazi.

Šprint: víťazi jednotlivých kategórií obdržia vecné ceny, víťazi elitných kategórií finančné odmeny.

SRJ middle: víťazi jednotlivých kategórií obdržia vecné ceny.

Ďalšie Informácie:
www.hadveo.sk | www.hadveo.sk/bbocuphadveo@hadveo.sk

Predpis:
Preteká sa podľa pravidiel OB , súťažného poriadku a príslušných vykonávacích predpisov k súťažiam pre rok 2013.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.